Usługi świadczę interdyscyplinarnie – w różnych dziedzinach prawa. Poniżej przedstawiam orientacyjny zakres usług. 

Prawo cywilne:

 • reprezentacja we wszelkich sporach sądowych z zakresu prawa cywilnego,
 • tworzenie i weryfikacja umów cywilnoprawnych,
 • porady prawne, opiniowanie problemów prawnych. 

Prawo pracy:

 • reprezentacja w sporach przed sądami pracy,
 • tworzenie i weryfikacja umów o pracę,
 • tworzenie regulaminów,
 • zakazy konkurencji,
 • spory na tle tzw. ustawy antykryzysowej,
 • porady prawne, opiniowanie problemów prawnych.  

Prawo spółek:

 • zakładanie i likwidacja podmiotów gospodarczych w formie spółek osobowych i kapitałowych (rejestracja w KRS),
 • doradztwo w wyborze optymalnego rodzaju spółki,
 • tworzenie i zmiany umów, statutów spółek,
 • doradztwo przy przekształceniach spółek,
 • uchylenie i stwierdzenie nieważności uchwał wspólników lub akcjonariuszy,
 • odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki.  

Prawo administracyjne:

 • reprezentacja w postępowaniach przed sądami administracyjnymi,
 • pomoc prawna w zakresie prawa budowlanego – pozwolenia na budowę, legalizacja samowoli budowlanych itp.,
 • pomoc prawna w zakresie ustawy o gospodarce nieruchomościami – odszkodowania za wywłaszczenia, rozgraniczenia nieruchomości.  

Ochrona danych osobowych:

 • zgłoszenia baz danych do GIODO,
 • tworzenie i weryfikacja polityk bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym,
 • ocena zgodności działania z ustawą o ochronie danych osobowych.  

Prawo internetu:

 • tworzenie i weryfikacja regulaminów serwisów internetowych,
 • ocena zgodności działania serwisów internetowych z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.  

Prawo nieruchomości:

 • doradztwo przy zawieraniu umów z deweloperami  - analiza umów deweloperskich,
 • dochodzenie roszczeń od deweloperów – zwrot uiszczonych zaliczek, kwestionowanie klauzul waloryzacyjnych, odszkodowanie za wady budynków,
 • dochodzenie roszczeń od przedsiębiorców przesyłowych (dostawcy energii, wody) z tytułu posadowienia na nieruchomości urządzeń przesyłowych (linie elektryczne, gazociągi, wodociągi itp.),
 • tworzenie i weryfikacja umów najmu, najmu okazjonalnego, dzierżawy, użyczenia,
 • reprezentacja w sprawach o eksmisję,
 • reprezentacja w sprawach o odszkodowanie za bezumowne korzystanie,
 • doradztwo dla wspólnot mieszkaniowych.  

Prawo konsumenckie:

 • analiza umów i regulaminów w zakresie klauzul niedozwolonych,
 • reprezentacja w sprawach o uznanie postanowień umownych za niedozwolone przed SOKiK,
 • pomoc prawna przy korzystaniu z gwarancji, rękojmi.  

Prawo rodzinne:

 • doradztwo i reprezentacja w sprawach o rozwód, separację,
 • doradztwo w sprawach podziału majątku,
 • dochodzenie alimentów.  

Prawo spadkowe:

 • doradztwo i reprezentacja w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, ustalenie spadku, uznanie za niegodnego dziedziczenia,
 • doradztwo przy zapisach testamentowych,
 • doradztwo przy odpowiedzialności za długi spadkowe.  

Polisy posagowe:

 • pozwy przeciwko PZU o wypłatę realnej wartości polisy. 

Dla przedsiębiorców: 

 • zakładanie i likwidacja podmiotów gospodarczych ( w tym rejestracja spółek w KRS),
 • tworzenie umów i statutów spółek, regulaminów organów,
 • tworzenie i weryfikacja umów w obrocie gospodarczym – umów handlowych, ramowych umów o współpracy itp.,
 • bieżące doradztwo prawne  - polegające zwłaszcza na opiniowaniu aktualnie pojawiających się problemów prawnych, doradztwo przy wyborze właściwego rozwiązania, analiza konsekwencji prawnych podejmowanych działań,
 • doradztwo w zakresie prawa pracy – tworzenie umów o pracę, regulaminów prawa pracy, zakazów konkurencji,
 • windykacja należności – na etapie przesądowym, sądowym i egzekucyjnym,
 • reprezentacja w postępowaniu upadłościowym i naprawczym,
 • reprezentacja w sporach sądowych,
 • udział w negocjacjach i naradach.


 

  formularz kontaktowy